Historik

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Upozornenie!!

Obsahovú stránku pojmu história a ostatných vedných odborov uvedených na tejto stránke nie je možné chápať v bežnom kontexte, tak ako sú tieto vedné odbory známe a chápané. Systém zoradenia a obsahového spracovania je v rámci tejto stránky upravený špeciálne len pre účely SGC.5.gif

História

(z gréckeho historia –skúmanie, poznanie minulých udalostí) predstavuje vo význame dejín, minulosti, samotný proces vývoja ľudskej spoločnosti od najstarších čias až po súčasnosť. V rámci implementácie do systému činností SGC je nutné vnímať históriu a predovšetkým pracovnú pozíciu historika v širšom kontexte, a to ako rozsiahly komplex poznatkov z hlavných a príbuzných vedných odborov, ktoré sa v rámci svojho skúmania nezaoberajú nie len ľudskou spoločnosťou, ale všetkými rasami v dostupnom vesmíre. Tu je potrebné zdôrazniť, že v SGC predstavuje profesia historik komplexný celok pozostávajúci zo širokého spektra vedných znalostí, ktoré častokrát prekračujú hranicu humanitných smerov. Oboznámenie sa s týmto prístupom predstavuje preto základný článok na ceste pochopenia celého systému. Nižšie uvedená schéma tvorí základnú štruktúru vedných odborov, ktoré môžeme v rámci SGC zahrnúť pod termín historik. Táto schéma je tvorená tromi základnými prvkami:

1. Klasické humanitné vedy

2. Pomocné vedy historické

3. Prierezové vedy

Samotná obsahová štruktúra jednotlivých prvkov je otvorená a neustále doplňovaná na základe najnovších vedeckých poznatkov. Najflexibilnejším prvkov v systéme je prvok „Prierezové vedy“, kde historik využíva poznatky predovšetkých prírodovedných odborov. Úlohou historickej vedy je pomocou historických prameňov a pomocných historických vied skúmať, vysvetľovať minulosť, vytvárať o nej čo možno najpresnejší obraz a zaznamenávať ju. Pri skúmaní sa využívajú nie len poznatky získané z humanitných odborov ale aj prírodných.

Rozdelenie historických vied:


1. Klasické humanitné vedy

2. Pomocné vedy historické

3. Prierezové vedyHlavná stránka
Profesia
Knižnica


Historik ako povolanie

Povolanie historik by si zvolil už kadet na akadémii. Samozrejme najprv by sa to týkalo jeho rozvoja v RPG štatistikách, kde primárne RPG štatistiky, ktorým by sa mal venovať, by boli cudzie jazyky, goauldčina a antičtina a tiež aj vykopávky.
Na akadémii by si mal zháňať a preštudovať čo najviac literatúry týkajúcej sa histórie. Jeho záverečná skúška by sa skladala z testu a z práce, ktorú by musel vypracovať o nejakom historickom predmete/mieste ktoré je známe z cudzích planét alebo o jednom z goauldských bohov, ktorí sa objavujú aj v pozemskej mytológii.

Na základni by sa vedci združovali hlavne v knižnici a vo vedľajšej miestnosti, ktorá by slúžila ako historické laboratórium, kde by mohli skúmať historické artefakty, ktoré boli dovezené z cudzích planét. Jednalo by sa tam hlavne o komunikáciu medzi viacerými historikmi.


Historik je povolanie, ktoré by si mohol vybrať aj civil aj vojak. Je to povolanie, ktoré sa hodí hlavne do prieskumných misií, kde je predpoklad výskytu starých ruín, tiež slúžiaci aj ako jazykovedec a vedec, ktorý dokáže objasniť rôzne skryté udalosti ostatným očiam skryté.


Lander Weissman Alle Etzel

Personal tools
Navigation