Help Akadémie

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

faqwikibanner.jpg

Admin Akadémie
Dereck Storm

Správcovia
Fenidean Starhoper, Dereck Storm


V prípade problému, otázky či návrhu, pokojne kontaktujte IP (internou poštou) ktoréhokoľvek zo správcov.
Radi a ochotne Vám pomôžu s Vašou požiadavkou ;-)Contents

Základy

Ak sa rozhodnete pre túto tímovú hru, neočakávajte žiadne postavičky, ktoré budete nejako ovládať. Toto je textová hra, takže len text, poprípade ešte odkaz na mapu alebo iný typ obrázku, pre lepšiu predstavu. Teraz si mnohí možno položili otázku: "Čo za text?" Tak poďme k veci. V našej hre je možné vidieť 4 rôzne druhy príspevkov:

1. typ - to čo napíše Váš inštruktor, nadriadený alebo niekto z personálu
2. typ - to čo napíšu hráči, čiže Vy a Vaši kolegovia
3. typ - SITUÁCIA - píše ju poverená osoba, väčšinou správca, admin - odpoveď na činnosť hráčov, čo sa deje po príchode do danej lokality, miestnosti, čo máte v inventári atď.
4. typ - ROZHLAS - opäť píše správca, admin - slúži na hromadné oznamy pre hráčov

Nad týmito príspevkami, v popisku miestnosti môže byť umiestnený odkaz na zobrazenie mapy, obrázok alebo dôležité informácie týkajúce sa danej miestnosti. Tento odkaz alebo obrázok, či informácia sa tam nachádza počas celej hry. Čo zobrazuje? Väčšinou je to obrázok danej miestnosti, mapa objektu a iné.


Písmo

Typ písma pomáha rozlišovať mezdi rôznymi činnosťami, ktoré vykonávate. Rozlišujeme 3 druhy písma:

normálne - sa používa pri rozhovoroch, tj.hovorené slovo (čo hovorím)
italic - sa používa pri opise činností, alebo toho čo si vaša postava myslí sama pre seba (čo robím, cítim, myslím si...)
bold - sa používa na označenie osoby, ku ktorej rozprávam/smerujem daný text, poprípade čo kričím

  • pozn.: všetky druhy písma nájdete na lište podobnej lište vo Worde umiestnenej nad miestom, do ktorého píšete svoj príspevok

Napr.:
Pomaly pristúpim k službukonajúcemu desiatnikovi a hovorím:
Kadet>Desiatnik: Dobrý deň, pane. Tu sú moje papiere, pane.
Podám desiatnikovi svoje papiere a čakám na jeho reakciu.

  • pozn.: spôsob vkladania týchto dvoch textových foriem (tagov) do príspevku sa dá upraviť v nastaveniach v pravej lište.
  • pozn.: nepredpistujte si text príspevku vo Worde a iných textových editoroch!! Keď to potom prekopírujete do okna príspevku a odošlete, váš text sa zobrazí v obrovskej kope neprehľadných tagov a textov, ktoré automaticky pridáva Word a iné. Týmto predídete vymazaniu vášho príspevku a tomu, že ho budete musieť napísať odznova priamo na webe!


Prvé kroky

Bezprostredne po registrácii sa ocitnete v miestnosti VRÁTNICA. Vašou prvou a najdôležitejšou úlohou bude napísať príspevok smerujúci desiatnikovi Sparksovi, ohľadne hernej registrácie do hry. Príspevok musí sĺňať všetky podmienky grafickej úpravy rôznych typov písma so zreteľom na vecný obsah. Teda žiadne "žvásty" mimo tému, ale plnohodnotný príspevok, ktorý bude prekypovať originalitou Vašich myšlienok (ako inšpiráciu viď. strašie príspevky v hre). Akonáhle napíšete príspevok, tak už len čakáte na odpoveď !

Po nejakom čase, strávenom na Vrátnici (snažíme sa, aby doba čakania neprekročila dĺžku viac ako 3-och dní) Vás desiatnik pošle Chodbou na Štúdijné oddelenie. Bude to tak, že niekto buď napíše príspevok za desiatnika Sparksa, alebo formou situácie.

Následne sa môžete presunúť na CHODBU (na prechod medzi miestnosťami slúži odkaz na danú miestnosť) a odtiaľ hneď do miestnosti ŠTÚDIJNÉ ODDELENIE. Na študijnom oddelení budete poučený o základných princípoch hry, hlavne v oblasti vojenských mravov a morálky, a samozrejme, vytvoríte si tu herný záznam Vašej postavy ( viď. Záznam ). Zaškolenie bude prebiehať prostredníctvom situácií, príspevkov a riadiť ho bude seržant J. Edwards, alebo seržantka A.Brewsová, podľa toho, ktorý zo správcov bude mať "službu".

Po skončení školenia Vás jeden so seržantov pošle do SKLADU. V sklade sa budete hlásiť u seržanta Malarkeya. Dostanete vrecia, do ktorých dáte svoje osobné veci a "vyfasujete" nové vybavenie (uniformy, obuv a podobne) prispôsobené na výcvik.

Po vybavení (situáciou alebo príspevkom seržanta A.Malarkeya) sa presuniete na UBYKÁCIE, kde sa nahlásite seržantke Dixon a ona Vám dá kľúče od izby. Potom sa môžte ísť ubytovať na izbu. Neskôr Vám už iba zostáva čakať, kým Vás prostredníctvom Rozhlasu zavolajú na nejaké cvičisko, do učebne, alebo na strelnicu.


Trpezlivosť - čakanie na odpoveď

Uvedomte si, že po napísaní Vášho príspevku, nedostanete okamžitú odpoveď. Aj správca je len človek a nemôže byť v hre 24 hodín denne. Každý spravca má povinnosti ako každý iný. Zvyčajne sa odpoveďe dočkáte do 24 hodín.

Avšak, na cvičiskách záleží na tom, kedy napíše príspevok posledný kadet z Vašej triedy. Až keď napíšu všetci zúčastnení hráči môžete dostať situáciu, príspevok od správcu.


Výcvik

Výcvik na Akadémii aktuálne prebieha na 6 cvičiskách ( viď. Cvičiská ).

Prvé a druhé sú viacmenej prekážkové dráhy, tretie slúži na boj muža proti mužovi. Areál obsahuje následne aj dve strelnice, slúžiace na oboznámenie sa so zbraňami a tiež s teóriou i praxou, ako sa ich naučiť patrične ovládať. Potom je tu učebňa, kde prebiehajú rozličné prednášky,diskusie, ukončené vždy záverečným testom. V neposlednom rade sa tu nachádza aj virtuálna miestnosť, v ktorej sa preveria Vaše schopnosti v oblasti týmovej súčinnosti a zohratosti počas virtuálnej simulácie boja trieda proti triede.

Ukončenie Vášho pobytu na Akadémii by malo nasledovať po absolvovaní aspoň 4-och (vrátane nevyhnutnej strelnice a učebny). Avšak v prípade mimoriadnej situácie, môže byť postup prehodnotený Radou Akadémie, ktorá pozostáva z jedného admina a správcu výcviku.

  • pozn.: Vždy sa riaďte pokynmi inštruktora, inak budete musieť za to znášať aj patričné následky !!!


Hodnosť a povýšenie

Kadeti hodnosti nemajú, teda logicky nemôžete byť ani povýšený. Označenie kadeta USAFA vyzerá nasledovne:

usafa.jpg Meno Priezvisko [AC 1-5]

  • pozn.: AC - Academy class; 1-5 do dnešného dňa máme 5 aktívnych tried


Na druhej strane, každý z kadetov dostane body do hodnostného parametra (na každú hodnosť, treba určitý počet bodov) odpovedajúcu jeho výkonom, ktoré podával pri výcviku, úrovni príspevkov, preukázania sebatvorivosti, tímovej spolupráce, ale aj dodržiavania nariadení a pokynov dôstojníkov, ako aj personálu Akadémie...


Prechod do SGC

Odchádzajúca trieda (teda tá, ktorá absolvovala min. 3 cvičiská, vrátane strelnice) bude vyzvaná Rozhlasom, alebo NPC postavou na nasledovný postup:

1. Prezlečenie sa do slávnostnej uniformy a presun do zasadacej miestnosti k slávnostnému ukončeniu Akadémie.(Zasadačka, gen. Keriggan)
2. Po ukončení, aby odovzdala kľúče od izieb. (Ubykácie, ser. Dixon)
3. Prevzala si späť svoje osobné veci a vybavenie (Sklad, ser. Malarkey)
4. K presunu pred budovu Akadémie a vyčkaniu príjazdu autobusu (schody pred Akadémiu, desiatnik)

  • pozn.: Pred presunom z Akadémie, vám môže byť zmenené zaradenie dočasne na USAFA (pre uvoľnenie vašej bývalej triedy nováčikom)


Dodatok:
Po ukončení Akadémie nečakajte, že dostanete hneď nejakú vysokú hodnosť. Zvyčajne sa začína hodnosťou Vojak. Len tí s vynikajúcim výkonom dostanú hodnosť Slobodník. To záleží na posúdení Správcu, takže na sebe makajte hneď od začiatku!;)


usafano.jpg ===> AF_e2.gif Kadet (CAD.) => Vojak (AMN.) - všetci bývalí kadeti

+ medaila do záznamu vycvik.jpg


usafano.jpg ===> AF_e3.gif Kadet (CAD.) => Slobodník (A1C.) - kadeti, ktorí podajú vynikajúci výkon

+ medaila do záznamu vycviknaj.jpg


--- Main Page ---

Personal tools
Navigation