FAQ Academie

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

faqwikibanner.jpg

0. Mam otázku týkajúcu sa Akadémie a hry, koho sa mám spýtať?
- admin Akadémie je mjr. Tony Bennett
- dotazy píšte priamo jemu do internej pošty => doplní sa F.A.Q. o často kladené otázky kadetov
- dotazy v fóre na Hviezdnej bráne, píšte z rozvahou a zbytočne ho nezahlcujte off topic diskusiou (pretože, nie je určené iba na to) !!!
- písať môžete samozrejme aj správcom akadémie: David Armstrong, Henri Bronson, Fred Dodge, Pavel Fisbul


1. Kedy mám použiť aké písmo?
- normálne písmo - sa používa pri rozhovoroch, tj.hovorené slovo.
- kurzíva - sa používa pri opise činností,alebo toho čo si vaša postava myslí sama pre seba.
- tučné písmo - sa používa na označenie osoby, ku ktorej rozprávam/smerujem daný text.

Napr.:
Pristúpim k desiatnikovi a hovorím:
Kadet>desiatnik: Pane, tu sú moje papiere.

  • Pozn.: Spôsob vkladania týchto dvoch textových foriem (tagov) do príspevku sa dá upraviť v nastaveniach v pravej lište.
  • Pozn.: Nepredpistujte si text príspevku vo Worde a iných textových editoroch!! Keď to potom prekopírujete do okna príspevku a odošlete, váš text sa zobrazí v obrovskej kope neprehľadných tagov a textov, ktoré automaticky pridáva Word a iné. Týmto predídete vymazaniu vášho príspevku a tomu, že ho budete musieť napísať odznova priamo na webe!


2. Čo mám robiť bezprostredne po registrácii?
Po registrácii začínajú všetci kadeti v miestnosti Vrátnica. Tu sa ohlásia desiatnikovi Sparksovi a dajú mu svoje papiere. Desiatnik ich potom pošle Chodbou na Študijné oddelenie. Bude to tak, že niekto buď napíše príspevok za desiatnika A.Sparksa alebo formou situácie. Následne sa kadeti môžu presunúť na Chodbu (na presun medzi miestnosťami slúži odkaz na danú miestnosť) a odtiaľ hneď do miestnosti Študijné oddelenie. Na študijnom oddelení budete poučený o základných princípoch hry, hlavne v oblasti vojenských mravov a morálky. Zaškolenie bude prebiehať prostredníctvom situácií a riadiť ho bude seržant J. Edwards, alebo seržantka A.Brewsová. Po skončení školenia sa presuniete do Skladu. V sklade sa hláste u desiatnika A.Malarkeya. Dostanete vrecia, do ktorých dáte svoje osobné veci a dostanete vybavenie (uniformy, obuv a podobne). Po vybavení (situáciou alebo príspevkom desiatnika A.Malarkeya) sa presuniete na Ubykácie, kde sa nahlásite seržantke A.Dixonovej a ona vám dá kľúče od izby. Potom sa môžte ísť ubytovať na izbu. Potom vám už iba zostáva čakať kým vás rozhlasom zavolajú na nejaké cvičisko, do učebne, alebo na strelnicu.3. Napísal som príspevok do skladu a nikto mi ani za pár hodín naň neodpísal, čo teraz?
Uvedomte si, že správca tu nemôže byť 24 hodín denne. Aj správcovia majú povinnosti ako každý iný. Zvyčajne odpoveď dostanete do 24 hodín. Na cvičiskách záleží na tom, kedy napíše príspevok posledný kadet. Až keď napíšu všetci môžu dostať situáciu.4. Ako prebieha výcvik na cvičiskách a musím absolvovať všetky?
Výcvik prebieha aktuálne na 6 cvičiskách(pričom každé z nich je iné). Prvé a druhé sú viacmenej prekážkové dráhy, tretie slúži na boj muža proti mužovi. Areál obsahuje následne aj dve strelnice, slúžiace na oboznámenie sa so zbraňami a tiež s teóriou i praxou ako sa ich naučiť ovládať. Poslednou miestnosťou slúžiacou na výcvik je učebňa, kde prebiehajú rozličné prednášky,diskusie, zakončené vždy testom. Po príchode na určité cvičisko, alebo do učebne budete nato určeným dôstojníkom na mieste oboznámený s postupom. Postup z akadémie by mal nasledovať po absolvovaní aspoň 3och(vrátane nevyhnutnej strelnice.)avšak pri v prípade ojedinelej situácie môže byť postup prehodnotený radou akadémie osobitne.6. Kedy dostaneme hodnosť a ako sa dostanem po ukončení výcviku do SGC?
Kadeti hodnosti nemajú. Každý z kadetov dostane body do hodnostného parametra (na každú hodnosť, treb aurčitý počet bodov.) odpovedajúcu jeho výkonom, ktoré podával pri výcviku, úrovni príspevkov, preukázania sebatvorivosti, ale aj dodržiavania nariadení a pokynov dôstojníkov ako aj personálu akadémie. Nečakajte však, že dostanete hneď nejakú vysokú hodnosť. Odchádzajúca trieda bude zvolaná rozhlasom, aby odovzdala kľúče od izieb, prevzala si svoje veci v sklade a dostavila sa do zasadačky(ktorá už bude sprístupnená v danom okamihu) a odtiaľ po krátkom príhovore veliteľa Akadémie odvezená priamo do SGC.

Personal tools
Navigation