Encyklopédia mytológie

From SGG WIKI

Jump to: navigation, search

Encyklopédia mytológie predstavuje základný pracovný materiál pre historikov, v ponímaní SGC tzv. polyhistorov. Obsahuje mýtické postavy, predmety, miesta a pod. V encyklopédii je možné vyhľadávať dvomi spôsobmi. V mennom zozname, kde sú všetky položky abecedne zoradené v jednom celku a v lokačnom zozname, kde sú roztriedené podľa kultúr a náboženstiev ku ktorým prislúchajú. V prípade, že sú v rámci danej položky odkazy na ďalšie osoby, miesta, predmety a pod., je daný odkaz priamo prepojený na uvedenú položku.

Každý kto má záujem vkladať údaje do encyklopédie sa musí držať nasledovných pokynov.
1. každú položku vypĺňať podľa uvedeného vzoru
2. pred vložením položky do encyklopédie predložiť správcovi knižnice.


Vzor encyklopedickej položkyMenný zoznam
Lokačný zoznam


V encyklopédií sú využívané nasledujúce skratky:
akad. – akkadsky
asyr. – asýrsky
elam. – elamský
chet. – chetitsky
chur. – churitsky
kan. – kanaánsky
lag. – lagašsky
mez. – mezopotánsky
sum. – sumersky
ugar. – ugaritsky
luv. – luvijsky
moab. – moabsky
chatt. – chattijsky
foin. – foinitsky
sem. – semitsky
nip. – nipursky
erid. – eridsky
bab. – ebabylonsky


Knižnica
Historik
Main Page

Personal tools
Navigation